عنوان شغل جنسیت حداقل حقوق (ریال)  
امور فرهنگی و ارزیابی اخلاقی مرد 60.000.000
گرافیست مرد 8.000.000
تدریس مرد/زن 150.000
تدریس دروس هفتم زن 350.000
تدریس ریاضی مرد 200.000
تصویربرداری و فضای مجازی مرد 100.000
مبلغ ( جذب برای ورود به حوزه) مرد 100.000
کار دفتری و اداری زن 70.000
تدریس دروس اول تا سوم ابتدایی زن 10.000.000
تدریس دروس دوم تا پنجم ابتدایی مرد 10.000.000