شرایط و ضوابط

  1. اطلاعات خود را با دقت و به صورت صحیح در سامانه وارد نمایید.
  2. پس از ثبت نام، شرکت در کلاس های آموزشی از طرف سامانه بارش، برای کاربر متقاضی، الزامی است.
  3. این سامانه پس از آموزش, صرفا کاربر را به ادارات و سازمان های طرف قرارداد معرفی می نماید.
  4. سامانه بارش جهت معرفی به سازمان های متقاضی، برای طلاب حداکثر ۲۰% و برای غیر طلاب حداکثر ۳۰% از اولین حقوق دریافتی را اخذ می کند.